A la seva mida


Serveis professionals per a la seva empresa


Auditoria

Verificació d'estats financers complets, o en part, a l'efecte de dictaminar si expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que sigui aplicable.

 • Auditories de comptes obligatòries i voluntàries.
 • Auditories i revisions de Reporting Packages (filials de multinacionals).
 • Auditories de compra (Due Diligence).
 • Auditories de comptes per a grups empresarials (nacionals i internacionals).

 • Auditories de Balanç (requerides per a determinades operacions mercantils).
 • Auditories d'Estats Financers o revisió de Balanços a una data concreta.
 • Auditories requerides per la normativa mercantil (ampliacions i reduccions de capital, aportacions no dineràries, expert independent, ...).
 • Auditories fiscals (Revisió de contingències fiscals).

Assurance

Serveis que garanteixen la qualitat d'estats financers, declaracions oficials, fets o transaccions econòmiques, ...

 • Informes de Revisió Limitada (Compliment NITR 2400 i 2410).
 • Informes de revisió del compliment dels compromisos amb els Sistemes Integrats de Gestió de Residus (Declaració Anual d'Envasos, Declaracions Trimestrals d'aparells elèctrics i electrònics etc ...).
 • Informes de Justificació de despeses de determinades subvencions per organismes oficials com CDTI, ENISA etc ...

 • Informes de Procediments Acordats.
 • Informes sobre la revisió del control intern i de gestió de les societats mercantils.
 • Revisions i verificacions de fets concrets.
 • Valoracions.

Dictàmens pericials / forensic

Serveis vinculats a procediments judicials.

 • Informes pericials per a la seva presentació en procediments judicials (valoracions de lucre cessant, fons de comerç, participacions en societats mercantils, Justificació d'acomiadaments etc ...).

 • Intervencions judicials / Tuteles patrimonials procedents de nomenaments en jutjats i / o registres mercantils.
 • Informes forenses destinats a investigar i combatre el frau.

Formació

Adaptada a les necessitats de cada client

 • Formació tècnica per a petits i mitjans despatxos d'auditoria.

 • Formació de comptabilitat per a societats mercantils.

Outsourcing

Externalització de serveis

Àrea comptabilitat
 • Supervisió comptable.
 • Elaboració d'Estats Financers (Comptes Anuals i Estats Financers adaptats, nacionals i internacionals).
 • Elaboració d'Estats Financers Consolidats.
 • Desenvolupament de sistemes comptables.

Àrea de Gestió
 • Elaboració d'Informació de gestió.
 • Gestió d'àrees específiques (Actius fixos, Tresoreria, Comptes a cobrar, Comptes a pagar, ...).
 • Desenvolupament d'anàlisis financers i pressupostaris.
 • Plans de Negoci i Plans de Viabilitat.

Nam pellentesque dapibus imperdiet

parallax background
 

Donec porttitor elementum. Nam consectetuer tincidunt dictum tempus

Ligula tortor et imperdiet velit vitae lacinia dignissim, imperdiet ante eu mauris. Pellentesque ac nunc lacus, congue eu, posuere cubilia Curae, In vitae sagittis eros. Quisque rutrum, enim eget arcu erat, ut tortor id purus convallis purus. Fusce wisi sapien.