Som auditors


Grebol i Collet Auditors és una firma constituïda l'any 2004, havent adquirit els seus responsables una experiència de més de 25 anys en el sector de l'auditoria i consultoria, treballant amb gran diversitat de clients, tant a nivell nacional com internacional.

El constant compromís amb els nostres clients, no només arriba als nivells de qualitat necessaris per emetre els corresponents informes, sinó que analitzem i avaluem els riscos de cada empresa, així com aquells circuits operatius que poden tenir efecte econòmic per a la societat.


El nostre àmbit d'actuació abasta un ampli ventall de sectors (comerç, construcció, béns de consum, indústries metal•lúrgiques i siderúrgiques, tèxtil, ...), i s'estén a empreses de diferents dimensions i tipologia.

Amb el transcurs dels anys la nostra firma ha arribat a un coneixement del mercat i de les situacions que esdevenen en les empreses, que s'ha transformat en una base de coneixement real i aplicable als nostres clients.

Compromís - Coneixem les nostres obligacions i actuem per assolir els objectius fixats per endavant.

Confiança - Busquem l'òptima relació amb el nostre entorn, i assolir un excel•lent grau de confiança.

Qualitat - Ens esforcem contínuament en aportar valor afegit als nostres clients.

Seguretat - Aportem l'equilibri i la tranquil•litat necessàries per als nostres clients.

Acompanyament - Tenim en compte les característiques de cada societat i prestem el nostre suport continuat.

Responsabilitat - El compliment de les nostres obligacions és un actiu important en la nostra Firma.

Confidencialitat - El secret professional és una exigència ineludible per a la nostra professió.

Proximitat - La nostra filosofia és la capacitat de resposta de les necessitats de les empreses.

 

Perquè una auditoria voluntària és beneficiosa per a la seva empresa


Transparència

Atorga una major transparència i claredat davant de tercers, contribuint a facilitar l'accés a la concessió de finançament.

Tranquil•litat

Redueix el nivell de litigiositat entre socis / accionistes, implicant un efecte directe de seguretat i continuïtat del negoci en el temps.

Riscos

Permet que, a través dels procediments habituals d'auditoria, tercers independents avaluïn els principals riscos de la societat.

Valors de qualitat

Afavoreix l'existència de valors de qualitat cap al treball desenvolupat pels propis empleats de la societat.


Quines societats tenen obligació de presentar els seus comptes anuals auditats?

És obligatori presentar comptes anuals auditats en determinats casos.

La legislació mercantil vigent obliga a nomenar un auditor de comptes, i a dipositar els seus comptes anuals en el Registre Mercantil, juntament amb el corresponent informe d'Auditoria, a aquelles societats que superin, durant dos exercicis consecutius, 2 dels 3 requisits següents:

Per veure-ho fàcil, en xifres:

2850000

Import total actius

5700000

Import xifra de negoci

50empleats

Mitjana de treballadors empleats

D'altra banda, també s'hauran d'auditar les entitats, qualsevol que sigui la seva naturalesa jurídica, en les quals concorri alguna de les següents circumstàncies:

  • Que emetin valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.
  • Que emetin obligacions en oferta pública
  • Que es dediquin de forma habitual a la intermediació financera.
  • Que tinguin per objecte social qualsevol activitat subjecta al Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.
  • Que rebin subvencions i / o ajudes amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o a fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior a 600 mil euros.
  • Que durant un exercici econòmic haguessin celebrat contractes amb el sector públic per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50% de l'import net de la xifra anual de negocis.
També hauran d'auditar-se aquelles societats en què es produeix nomenament d'auditor per part del jutjat o del registrador mercantil, normalment en aquells casos en què els socis / accionistes que representin, almenys, el cinc per cent del capital social sol•licitin del registrador mercantil del domicili social que, amb càrrec a la societat, nomeni un auditor de comptes perquè efectuï la revisió dels comptes anuals d'un determinat exercici, sempre que no hagin transcorregut tres mesos a comptar de la data de tancament d'aquest exercici.

Som professionals col•legiats i certificats

Trucar